نیتروزا یک منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش برای نشخوارکنندگان می باشد. نیتروزا ترکیبی با ساختار ویژه است که آزاد سازی آهسته آمونیاک در شکمبه را موجب می شود. باکتری­های هضم کننده فیبر جهت رشد و عملکرد مناسب خود نیاز به میزان ثابتی از آمونیاک در تمام روز (معادل ۱۰-۱۵ میلی گرم در دسی لیتر) دارند. این مقدار آمونیاک تضمینی است برای تغذیه مناسب باکتری­هایی که در هضم فیبر نقش مهمی ایفا می­کنند. در جیره­های معمول٬ عدم تعادل در میزان آمونیاک روی می­دهد. شکمبه در ساعت­های قابل توجهی از روز با کمبود و در مواقعی دیگر با افزایش آمونیاک مواجه است.

نیتروژن به شکل نیتروژن آمونیاکی جهت سنتز پروتئین میکروبی به مصرف باکتری­های شکمبه می­رسد. آمونیاک به عنوان یک متابولیت بسیار مهم برای نشخوار کنندگان است. نیتروزا با آزاد سازی آهسته آمونیاک٬ محیط شکمبه را برای هماهنگ نمودن و تولید هم زمان پروتئین و انرژی جهت افزایش تولید پروتئین میکروبی مهیا می­سازد. با استفاده از نیتروزا و بهبود مصرف کل نیتروژن در شکمبه میتوان نسبت به کاهش منابع تامین کننده پروتئین تجزیه پذیر (RDP ) مثل کنجاله سویا٬ کنجاله کلزا و… در جیره اقدام نمود. نیتروزا می­تواند به تبدیل مقادیربیشتری از نیتروژن به پروتئین میکروبی کمک کند.